Prof. Giancarlo Isaia, Ordinario Geriatria, Universitą di Torino

Prof. Giancarlo Isaia, Ordinario Geriatria, Università di Torino