Italia

15 variazioni di classe

GADOVIST 1 flaconcino EV 15 ml 1,0 mmol/ml
BAYER AIC:034964104 da classe:H a classe:C dal:16/04/2021

GADOVIST 1 flaconcino EV 30 ml 1 mmol/ml
BAYER AIC:034964116 da classe:H a classe:C dal:16/04/2021

GADOVIST 1 siringa preriempita EV 7,5 ml 1,0 mmol/ml
BAYER AIC:034964155 da classe:H a classe:C dal:16/04/2021

GADOVIST 1 siringa preriempita EV 10 ml 1,0 mmol/ml
BAYER AIC:034964167 da classe:H a classe:C dal:16/04/2021

GADOVIST 1 cartuccia 30 ml 1,0 mmol/ml
BAYER AIC:034964217 da classe:H a classe:C dal:16/04/2021

GADOVIST 3 flaconcini EV 2 ml 1 mmol/ml
BAYER AIC:034964231 da classe:H a classe:C dal:16/04/2021

ULTRAVIST 1 flacone EV 50 ml 300 mg/ml
BAYER AIC:026965044 da classe:H a classe:C dal:16/04/2021

ULTRAVIST 1 flacone EV 75 ml 300 mg/ml
BAYER AIC:026965057 da classe:H a classe:C dal:16/04/2021

ULTRAVIST 1 flacone EV 100 ml 300 mg/ml
BAYER AIC:026965069 da classe:H a classe:C dal:16/04/2021

ULTRAVIST 1 flacone EV 50 ml 370 mg/ml
BAYER AIC:026965083 da classe:H a classe:C dal:16/04/2021

ULTRAVIST 1 flacone EV 100 ml 370 mg/ml
BAYER AIC:026965095 da classe:H a classe:C dal:16/04/2021

ULTRAVIST 1 flacone EV 200 ml 370 mg/ml
BAYER AIC:026965107 da classe:H a classe:C dal:16/04/2021

ULTRAVIST 1 flacone EV 200 ml 300 mg/ml
BAYER AIC:026965133 da classe:H a classe:C dal:16/04/2021

ULTRAVIST 1 flacone EV 500 ml 300 mg/ml
BAYER AIC:026965145 da classe:H a classe:C dal:16/04/2021

ULTRAVIST 1 flacone EV 500 ml 370 mg/ml
BAYER AIC:026965160 da classe:H a classe:C dal:16/04/2021

SEZIONE DOWNLOAD